Best Masters in Hospitality Management

41st of the world ranking,

master-ranking2019

BUILDING YOUR EXPERIENCE

MBA in Hospitality and Tourism

STRIVING TO BE THE BEST

PRACTICE AND ACADEMIC EXCELLENT

MBA in Hospitality and Tourism

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 : สิงหาคม - ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 : มกราคม - พฤษภาคม


ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 : สิงหาคม - ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 : มกราคม - พฤษภาคม

0
นักศึกษาต่างชาติ
0
ผู้สำเร็จการศึกษา
0
งานตีพิมพ์
0
งานตีพิมพ์ นานาชาติ

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

การศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาศิลปศาสตร์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ การบริการ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • หรือ การศึกษาระดับอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ความสามารถทางภาษา

 • TOEFL (TTP) 520 คะแนนขึ้นไป
 • TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป
 • IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป
 • PSU-TEP 65 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

*** หมายเหตุ ***

  • สำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่ต้องยื่นผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของทางหลักสูตร MBA ของคณะฯ และต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อย 50% ก่อนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  256,000 บาท

  64,000 บาท / 1 ภาคการศึกษา

  ทุนการศึกษา

  เอกสารประกอบ

  • 1) สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา
  • 2) สำเนาใบปริญญาบัตร
  • 3) หนังสือรับรองจากคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงาน
  • 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • 5) หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  • 6) ผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี)
  ไม่ สามารถยื่นผลสอบคะแนน TOEIC ในการสมัครได้

  หลักสูตรนานาชาติ

  โอกาสเรียนรู้จากอาจารย์ระดับโลก

  มีทุนผู้ช่วยวิจัย

  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

  เรียนใน
  วันหยุดโดย
  ส่วนใหญ่

  ทัศนศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

  Course-based and research-based options

  มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถานประกอบการ

  ทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยม "ภูเก็ต"

  เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ระดับโลก

  มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

  สร้างสรรค์ประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง
  สมัครเรียน

  ทุนการศึกษา

  • ทุนผู้ช่วยวิจัย 50%

   สำหรับนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ

  • ทุนผู้ช่วยนักวิจัย 100%

   สำหรับนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  Image