Best Masters in Hospitality Management

41st of the world ranking,

master-ranking2019

BUILDING YOUR EXPERIENCE

MBA in Hospitality and Tourism

STRIVING TO BE THE BEST

PRACTICE AND ACADEMIC EXCELLENT

MBA in Hospitality and Tourism

ปริญญาโท

สาขาวิชาการจัดการ
การบริการและการท่องเที่ยว

รายละเอียด

ปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

รายละเอียด

การรับสมัคร

ระบบรับสมัครออนไลน์

คลิกเพื่อสมัคร

ทุนการศึกษา

ทุนเต็มจำนวน - ทุนบางส่วน

รายละเอียด

ปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 : สิงหาคม - ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 : มกราคม - พฤษภาคม


ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 : สิงหาคม - ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 : มกราคม - พฤษภาคม

เอกสารทางการศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)
0
นักศึกษาต่างชาติ
0
ผู้สำเร็จการศึกษา
0
งานตีพิมพ์
0
งานตีพิมพ์ นานาชาติ

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

การศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ/สาขาศิลปศาสตร์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ การบริการ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • หรือ การศึกษาระดับอื่นๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ความสามารถทางภาษา

 • TOEFL (TTP) 520 คะแนนขึ้นไป
 • TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป
 • IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป
 • PSU-TEP 65 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

*** หมายเหตุ ***

  • สำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่ต้องยื่นผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ
  • ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของทางหลักสูตร MBA ของคณะฯ และต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อย 50% ก่อนสมัครเข้าเรียนหลักสูตร

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  256,000 บาท

  64,000 บาท / 1 ภาคการศึกษา

  ทุนการศึกษา

  เอกสารประกอบ

  • 1) สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา
  • 2) สำเนาใบปริญญาบัตร
  • 3) หนังสือรับรองจากคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงาน
  • 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  • 5) หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  • 6) ผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี)
  ไม่ สามารถยื่นผลสอบคะแนน TOEIC ในการสมัครได้

  หลักสูตรนานาชาติ

  โอกาสเรียนรู้จากอาจารย์ระดับโลก

  มีทุนผู้ช่วยวิจัย

  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

  เรียนใน
  วันหยุดโดย
  ส่วนใหญ่

  ทัศนศึกษาและกิจกรรมพิเศษ

  Course-based and research-based options

  มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถานประกอบการ

  ทำเลที่ตั้งที่ดีเยี่ยม "ภูเก็ต"

  เมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ระดับโลก

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

  ปฏิทินการศึกษา

  ชั้นปีที่ 1


  ภาคการศึกษา 1: สิงหาคม - ธันวาคม
  ภาคการศึกษา 2: มกราคม – พฤษภาคม

  ชั้นปีที่ 2


  ภาคการศึกษา 1: สิงหาคม - ธันวาคม
  ภาคการศึกษา 2: มกราคม – พฤษภาคม

  ชั้นปีที่ 3


  ภาคการศึกษา 1: สิงหาคม - ธันวาคม
  ภาคการศึกษา 2: มกราคม – พฤษภาคม

  แผนการศึกษา

  แบบ 1.1
  แผน 2.1

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  การศึกษา

  แผน 1.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขา และ/หรือ
  • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
   1.  หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
   3. มีบทความตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) เป็นอย่างน้อยและมีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
   4. มีข้อเสนอโครงการวิจัย

  แผน 2.1

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทุกสาขา และ/หรือ
  • มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่
   1. หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
   2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

  ความสามารถทางภาษา

  • PSU-TEP *คะแนนถัวเฉลี่ยทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน เขียน) ไม่ต่ำกว่า 50%

  • New PSU-TEP * คะแนนถัวเฉลี่ยของเปอร์เซ็นที่สอบได้ทั้ง 3 ทักษะ (ฟัง อ่าน บูรณาการอ่านและเขียน) รวมกันไม่ต่ำกว่า 50%

  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน

  • TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

  • TOEFL (Revised Paper-Delivered Test) ไม่ต่ำกว่า 34 คะแนน

  • TOEFL (Institutional Testing Program) ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน

  • TOEFL (Computer-Based) ไม่ต่ำกว่า 133 คะแนน

  • TOEFL (Internet-Based) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน

  * หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษา หรือผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ หรือมีหนังสือรับรองการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ รายะเอียด ดังลิ้งค์นี้

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา
  2. สำเนาใบปริญญาบัตร
  3. หนังสือรับรองจากคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยหรือจากผู้บังคับบัญชาที่ทำงาน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
  5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  6. ผลคะแนนการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี)

  หมายเหตุ: ไม่สามารถยื่นผลสอบคะแนน TOEIC ในการสมัครได้

  Image

  มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ

  สร้างสรรค์ประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง
  สมัครเรียน