สร้างสรรค์ประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียด

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียด

หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรระยะสั้น (ภาคภาษาไทยและนานาชาติ)

รายละเอียด

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขต