มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดตัวโครงการ “INNO4Tourism – National Project Launch Event” อย่างเป็นทางการ

fhtadminข่าวสาร

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ต แอนด์สปา เพื่อยกระดับศักยภาพ ขับเคลื่อน และพร้อมส่งเสริมแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานให้แก่ผู้เรียนและบัณฑิตจบใหม่ ให้มีความพร้อมในทักษะที่จำเป็นและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้ทุนสนับสนุนของสหภาพยุโรป INNO4Tourism (Innovative Curricula for Life-Long Learning of Sustainable Tourism Workforce) ซึ่งนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะทำงานประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล ที่ปรึกษาคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณพศ กาลเนาวกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และอาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรโณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก Hong Kong Polytechnic University (PolyU), University of Surreyและคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ และส่งเสริมการทํางานร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ ภายในงาน มีการบรรยายโดย Professor Gang Li จาก University of Surrey ในหัวข้อ Digital Transformation of Tourism: Current Trends and Future Prospects

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (European Union) ภายใต้กรอบการดำเนินงานของโครงการ Erasmus+ โปรแกรมเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา (Capacity Building in Higher Education: CBHE Action) ระยะเวลา 3 ปี (1 ธันวาคม 2566 – 30 พฤศจิกายน 2569) ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งหมด 748,055 Euro (ประมาณ 29 ล้านบาท) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและสปป.ลาว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีผลลัพธ์ที่สำคัญของโครงการฯ ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์แนะแนวอาชีพ (Career Office) ในมหาวิทยาลัยพันธมิตรทั้ง 4 แห่ง ในประเทศไทยและสปป.ลาว เพื่อเป็นกลไกในการเชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (University-Business Cooperation: UBC mechanisms) และการพัฒนาคอร์สเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 8 รายวิชาย่อย ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงทักษะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในอนาคตจะถูกบูรณาการและนำมาใช้เป็นวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และรองรับการพัฒนาทักษะในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะถัดไปได้

Image
Image
Image
Image
Image