เสริมสรรค์ประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

Image

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2567

 • ผ่านการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS ในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี

*สำหรับผู้ประสงค์ขอรับทุนต้องไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนอยู่แล้ว


Image

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (4 ปี)

 • ผ่านการพิจารณาการรับเข้าศึกษาต่อตามระบบ TCAS ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • มีช่องทางสร้างรายได้ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ที่โดดเด่น เช่น YouTube, Facebook, TikTok, Website หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย
 • ไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • มีความประพฤติเรียบร้อยและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Image

ทุนผู้ช่วยวิจัย 100% (ปริญญาเอก)

(บุคคลทั่วไป)
 1. เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ
 2. เป็นผู้รับทุนของหลักสูตรฯ ที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สังกัดคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับปริญญาโทอย่างน้อยระดับ 3.50 หรือเทียบเท่า และ
 4. มีผลภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS ระดับ 6.5 หรือเทียบเท่า (ไม่พิจารณาผลคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่จัดโดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) และ
 5. มีข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์อยู่ใน Research Clusters ที่คณะฯ กำหนดจำนวน 2,000 คำ ไม่รวมรายการอ้างอิง และ
 6. ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นในระหว่างเรียน และ
 7. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด


Image

ทุนผู้ช่วยวิจัย 50% หรือ 100% 

(บุคคลทั่วไป)
 • เป็นนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติตามข้อตกลงของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยระดับ 3.00
 • มีผลภาษาอังกฤษ TOEFL 520 หรือ IELTS ระดับ 6.0 หรือเทียบเท่า (ไม่รับผลคะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่จัดโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
 • มีข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์อยู่ใน Research Clusters ที่คณะฯ กำหนดจำนวน 1,000 คำ
 • ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นในระหว่างเรียน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยคณะฯ
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด

Image

ทุนผู้ช่วยวิจัย 50% หรือ 100% 

(ศิษย์เก่า)
 • เป็นนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติตามข้อตกลงของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยระดับ 3.00
 • มีผลภาษาอังกฤษ TOEIC 700 คะแนน (ไม่เกิน 5 ปี)
 • มีข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์อยู่ใน Research Clusters ที่คณะฯ กำหนดจำนวน 1,000 คำ
 • ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นในระหว่างเรียน เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยคณะฯ
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด