บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

HPM

การจัดการการบริการ
รายละเอียด

TRM

การจัดการ
การท่องเที่ยว
รายละเอียด

SIM

การจัดการนวัตกรรม
การบริการ
รายละเอียด

BIM

การจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ
รายละเอียด

สาขาการจัดการการบริการ (HPM)

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป (แผนการศึกษา)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตบริการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา * ดังนี้

  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการโรงแรม
  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการธุรกิจงานอีเวนท์

* การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการโรงแรม, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหรือธุรกิจไมซ์ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารบริการด่วน และธุรกิจส่วนตัว

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยแบ่งออก เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ (88 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) และหมวดฝึกปฏิบัติงาน (12 หน่วยกิต)

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

24

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

II. หมวดวิชาเฉพาะ

88

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

28

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ

60

หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะบังคับ

กลุ่มวิชาการจัดการการบริการ 30 หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะเลือก

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV.  หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12

หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM)

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป (แผนการศึกษา)

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การนำเที่ยว และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรรมจริยธรรม มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะธุรกิจสายการบิน
  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

* การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่นำเที่ยวในและต่างประเทศ ตัวแทนนำเที่ยว เจ้าหน้าที่เรือสำราญ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่รับสำรองบัตรโดยสารประจำสายการบิน เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติ และ เจ้าของกิจการ

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
โดยแบ่งออก เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ (87 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) และหมวดฝึกปฏิบัติงาน (12 หน่วยกิต)

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

24

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

II. หมวดวิชาเฉพาะ

87

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

27

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

60

หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะบังคับ

กลุ่มวิชาการจัดการการบริการ 30 หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะเลือก

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV.  หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12

หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

สาขาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (SIM)

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป (แผนการศึกษา)

ผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ และพัฒนาสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่ต้องใช้นวัตกรรมและทักษะการจัดการในภาคบริการเช่น ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นภาคธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกเรียนตามความสนใจ จำนวนอย่างน้อย 21 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษาคือ

  • แผน A เรียนที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว หรือ
  • แผน B* เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผน ข มีสิทธ์ที่จะได้รับ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จากสถาบันที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอีก 1 ใบ)

* เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะฯ

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตจะได้รับความรู้และมีศักยภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานในภาคบริการได้ อาทิเช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจภาคขนส่ง ธุรกิจสำรองห้องพักและตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ อีกทั้งบัณฑิตจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการลงทุนและการบริหารธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในภาคบริการ

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต โดยแบ่งออก เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (32 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ (86 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) และหมวดฝึกปฏิบัติงาน (6 หน่วยกิต).

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32

Credits

กลุ่มวิชาบังคับ

24

Credits

กลุ่มวิชาเลือก

8

Credits

II. หมวดวิชาเฉพาะ

86

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

33

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

44

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านธุกิจ/ภาษาต่างประเทศ

9

หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV. หมวดฝึกปฏิบัติงาน

6

หน่วยกิต

สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (BIM)

สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป (แผนการศึกษา)

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตจะได้รับความรู้และมีศักยภาพที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเข้าสู่ตำแหน่งงานในภาคบริการได้ อาทิเช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สถาบันทางการเงิน ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจภาคขนส่ง ธุรกิจสำรองห้องพักและตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ อีกทั้งบัณฑิตจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะทางด้านการลงทุนและการบริหารธุรกิจเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในภาคบริการ

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต โดยแบ่งออก เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ (78 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต) และหมวดฝึกปฏิบัติงาน (7 หน่วยกิต).

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

II. หมวดวิชาเฉพาะ

78

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

45

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

33

หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV.  หมวดฝึกปฏิบัติงาน

7

หน่วยกิต

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

คู่มือการศึกษาม.สงขลานครินทร์

คู่มือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

Image

โครงการแลกเปลี่ยน

คณะฯ มีทุนการศึกษาหลายทุน ทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศ

12 มหาวิทยาลัยในความร่วมมือ

01. ASEAN International Mobility for Students (AIMS)

02. FH Joanneum University of Applied Sciences, ออสเตรีย

03. Thomas More University of Applied Sciences, เบลเยี่ยม

04. HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, ฟินแลนด์

05. Berlin School of Economics and Law (BSEL), เยอรมนี

06. Duale Hochschule Baden Württemberg Ravensburg (DHBW Ravensburg), เยอรมนี

07. The Hochschule Bremen-City University of Applied Sciences, เยอรมนี

08. Komatsu University, ญี่ปุ่น

09. Reitaku University, ญี่ปุ่น

10. University of Tsukuba, ญี่ปุ่น

11. Daegu Catholic University, เกาหลีใต้

12. International Management Institute (IMI), สวิตเซอร์แลนด์

คำถามที่พบบ่อย

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

ข้อมูลสำหรับนักศึกษารหัส 62-59 >>คลิกที่นี่