บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Image

HPM

การจัดการการบริการ
ข้อมูลเพิ่มเติม HPM

TRM

การจัดการการท่องเที่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม TRM

BizInno

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
ข้อมูลเพิ่มเติม BizInno
ข้อมูลเพิ่มเติม SIM
สาขาวิชาการจัดการการบริการ (HPM)
Image

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป <<แผนการศึกษา>>

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสามารถประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะทางสังคม คุณธรรม จิตบริการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* ดังนี้

  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการโรงแรม
  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะการจัดการธุรกิจงานอีเวนท์

* การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองสาขาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการโรงแรม, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหรือธุรกิจไมซ์ เช่น ออร์แกนไนเซอร์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจอาหารบริการด่วน และธุรกิจส่วนตัว

สำหรับนักศึกษารหัส 63เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

24

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

II. หมวดวิชาเฉพาะ

88

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

28

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

60

หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะบังคับ

กลุ่มวิชาการจัดการการบริการ 30 หน่วยกิต

 - วิชาเฉพาะเลือก

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV.  หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12

หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (TRM)
Image

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป <<แผนการศึกษา>>

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว การนำเที่ยว และการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรรมจริยธรรม มีจิตบริการ เพื่อพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวได้ในอนาคต โดยนักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 1 กลุ่ม ตามความสนใจจาก 3 กลุ่มวิชา* * ดังนี้

  • ธุรกิจสายการบิน
  • ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

* การเปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกของทั้งสองสาขาขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายใน/นอกประเทศ ตัวแทนนำเที่ยว พนักงานบนเรือสำราญ มัคคุเทศก์ พนักงานภาคพื้นดินของสายการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานการจัดการหรือการตลาดสำหรับสายการบิน ตัวแทนจองตั๋วสายการบิน ผู้ดูแลอุทยานแห่งชาติ และธุรกิจส่วนตัว

สำหรับนักศึกษารหัส 63เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

24

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

6

หน่วยกิต

II. หมวดวิชาเฉพาะ

88

หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

28

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

60

หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

30

หน่วยกิต

 - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV.  หมวดฝึกปฏิบัติงาน

12

หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษารหัส 59-62

สำหรับนักศึกษารหัส 54-58

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (SIM)

สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป <<แผนการศึกษา>>

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการในธุรกิจภาคการบริการ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บัณฑิตยังสามารถวิเคราะห์สภาพธุรกิจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการจัดการภายในองค์กร นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเลือกแผนใดแผนหนึ่งตามความสนใจ (อย่างน้อย 21 หน่วยกิต) ดังต่อไปนี้

  • แผน A ศึกษาตามแผนการเรียนของคณะฯ หรือ
  • แผน B* เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา และมีสิทธิได้รับปริญญาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยในความร่วมมือ

* เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจภาคการบริการ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจค้าส่ง-ปลีก บริษัทระบบจองออนไลน์ และบริษัทที่ปรึกษา นอกจากนี้ บัณฑิตจะได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านการลงทุนและทักษะการบริหารจัดการ ที่สามารถเข้าสู่การเป็นเจ้าของสถานประกอบการในภาคการบริการ

สำหรับนักศึกษารหัส 63เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

32

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ

24

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก

8

หน่วยกิต

II. หมวดวิชาเฉพาะ

86

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

33

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

44

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านธุรกิจ/ภาษาต่างประเทศ

9

หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV.  หมวดฝึกปฏิบัติงาน

6

หน่วยกิต

การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (BizInno)

สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป <<แผนการศึกษา>>

ผลิตบัณฑิตด้านการจัดการธุรกิจ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมในการขับเคลื่อน โดยบัณฑิตสามารถวิเคราะห์สภาพธุรกิจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการจัดการภายในองค์กร

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ สามารถประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจภาคการบริการ เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน ธุรกิจค้าส่ง-ปลีก บริษัทระบบจองออนไลน์ และบริษัทที่ปรึกษา นอกจากนี้ บัณฑิตจะได้รับความรู้พื้นฐานทางด้านการลงทุนและทักษะการบริหารจัดการ ที่สามารถเข้าสู่การเป็นเจ้าของสถานประกอบการในภาคการบริการ

สำหรับนักศึกษารหัส 65 เป็นต้นไป

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

I. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

II. หมวดวิชาเฉพาะ

78

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ

45

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ

33

หน่วยกิต

III. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

IV.  หมวดฝึกปฏิบัติงาน

7

หน่วยกิต

เอกสารทางการศึกษา

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ

ปฏิทินการศึกษา

คู่มือนักศึกษา (ชาวไทย)

คู่มือนักศึกษา (ชาวต่างชาติ)

เอกสารคำร้อง

Image

การศึกษาต่อต่างประเทศ

มีการมอบทุนการศึกษาหลากหลายทุน ทั้งแบบเต็มจำนวนและบางส่วนสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาต่อต่างประเทศ

12 มหาวิทยาลัย

01. ASEAN International Mobility for Students (AIMS)

02. FH Joanneum University of Applied Sciences, Austria

03. Thomas More University of Applied Sciences, Belgium

04. HAAGA – HELIA University of Applied Sciences, Finland

05. Berlin School of Economics and Law (BSEL), Germany

06. Duale Hochschule Baden Württemberg Ravensburg (DHBW Ravensburg), Germany

07. The Hochschule Bremen-City University of Applied Sciences, Germany

08. Komatsu University, Japan

09. Reitaku University, Japan

10. University of Tsukuba, Japan

11. Daegu Catholic University, Republic of Korea

12. International Management Institute (IMI), Switzerland

คำถามที่พบบ่อย