การสมัครเข้าศึกษา

ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

กันยายน-พฤศจิกายน (ปิดรับสมัคร)

ระดับปริญญาโท

สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

MBA

ยกระดับความเป็นมืออาชีพของคุณ ภายใน 2 ปี สู่การเรียนรู้ทางด้านวิชาการและโลกธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งด้านการบริการและการท่องเที่ยว

เสริมสร้างอาชีพของคุณด้วยความรู้

รายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติม

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเเที่ยวแบบบูรณาการ

Ph.D.

เสริมสร้างความเป็นเลิศและยกระดับความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

พัฒนาและขับเคลื่อนการบริการและการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์และมูลค่าสูง มีความยั่งยืนอย่างมืออาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

รายละเอียดหลักสูตร เพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดแบบผู้นำ
ทำอย่างนักธุรกิจ

ป. ตรียอดรวม :
  404,000 บาท *
สมัครเข้าศึกษา
* ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20,000 บาท
ป. โทยอดรวม:
256,000 บาท
สมัครเข้าศึกษา
ป. เอกยอดรวม:
480,000 บาท
สมัครเข้าศึกษา

ปีที่ 1| ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

64,000 บาท

80,000 บาท

ปีที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท

64,000 บาท

80,000 บาท

ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

64,000 บาท

80,000 บาท

ปีที่ 2 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท

64,000 บาท

80,000 บาท

ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

80,000 บาท

ปีที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท

80,000 บาท

ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 1

48,000 บาท

ปีที่ 4 | ภาคการศึกษาที่ 2

48,000 บาท

คิดแบบผู้นำ
ทำอย่างนักธุรกิจ

ปริญญาตรี

ยอดรวม 404,000 * บาท
*ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000 บาท


48,000 บาท/ภาคการศึกษา

ปริญญาโท

ยอดรวม 256,000 บาท


64,000 บาท/ภาคการศึกษา

ปริญญาเอก

ยอดรวม 480,000 บาท


80,000 บาท/ภาคการศึกษา