คณะการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

WE HAVE A WAYIF YOU HAVE A DREAMADMISSION OPEN
GUIDELINES

for Covid-19 infected and high-risk students

MORE DETAILS
LEARN & CREATE YOUR
NEW EXPERIENCE
Learn more, know more
ACADEMIC PROGRAMSAPPLY NOW
PROGRAM
INTERNATIONAL
TRULY
LEARN MORE

EXCELLENT LOCATION

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียด

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียด

หลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียด

ข้อมูลและสถิติ


สัดส่วนของ
0
นักศึกษาไทย
สัดส่วนของ
0
นักศึกษาชาวต่างชาติ
จำนวน
0
ศิษย์เก่า
0
ความร่วมมือ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

รอบรั้ว บรท.

เพรียบพร้อมไปด้วย คลังความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย
เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ และมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต
Circle
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
Circle
Circle

การฝึกปฏิบัติงาน

เปิดโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคัดกรองและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
Circle

ความร่วมมือ (MOU)

ความร่วมมือที่มีกับมหาวิทยาลัยและพันธมิตรมากมายทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
Rhombus

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและบางส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารวิชาการและโครงการ


เอกสารและบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือบทวิจารณ์ต่างๆ ที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการนำส่ง

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว


All
หลักสูตรที่เปิดสอน
บริการวิชาการ
ฝึกปฏิบัติงาน
กิจกรรมนักศึกษา
Load More

ข่าวทั้งหมด