คณะการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ONLINE TEACHING

Continue with online teaching until the situation improves.

This announcement shall be effective from January 11, 2022 until further notice.
Faculty of Hospitality and Tourism
MORE DETAILS
COVID-19 UPDATE
LEARN & CREATE YOUR
NEW EXPERIENCE
Learn more, know more
ACADEMIC PROGRAMSAPPLY NOW
PROGRAM
INTERNATIONAL
TRULY
LEARN MORE

FRIENDLY CAMPUS

EXCELLENT LOCATION

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียด

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียด

หลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียด

ข้อมูลและสถิติ


สัดส่วนของ
0
นักศึกษาไทย
สัดส่วนของ
0
นักศึกษาชาวต่างชาติ
จำนวน
0
ศิษย์เก่า
0
ความร่วมมือ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

รอบรั้ว บรท.

เพรียบพร้อมไปด้วย คลังความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย
เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ และมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต
Circle
สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
Circle
Circle

การฝึกปฏิบัติงาน

เปิดโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคัดกรองและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
Circle

ความร่วมมือ (MOU)

ความร่วมมือที่มีกับมหาวิทยาลัยและพันธมิตรมากมายทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
Rhombus

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและบางส่วน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารวิชาการและโครงการ


เอกสารและบทความทางวิชาการ หนังสือ หรือบทวิจารณ์ต่างๆ ที่กำลังดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการนำส่ง

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว


All
กิจกรรมนักศึกษา
บริการวิชาการ
ฝึกปฏิบัติงาน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวทั้งหมด