คณะการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Deadline for submissionDeadline for full papers13 May 202430 May 2024IMPORTANT DATESCALL FOR PAPERSREGISTER NOW
WE HAVE A WAYIF YOU HAVE A DREAMADMISSION OPEN
GUIDELINES

for Covid-19 infected and high-risk students

MORE DETAILS
LEARN & CREATE YOUR
NEW EXPERIENCE
Learn more, know more
ACADEMIC PROGRAMSAPPLY NOW
PROGRAM
INTERNATIONAL
TRULY
LEARN MORE

EXCELLENT LOCATION

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียด

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียด

หลักสูตรระยะสั้น

รายละเอียด

ข้อมูลและสถิติ


สัดส่วนของ
0
นักศึกษาไทย
สัดส่วนของ
0
นักศึกษาชาวต่างชาติ
จำนวน
0
ศิษย์เก่า
0
ความร่วมมือ

รอบรั้ว บรท.


สิ่งอำนวยความสะดวก

เพรียบพร้อมไปด้วย คลังความรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ ฝึกฝนประสบการณ์ และมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต
เพิ่มเติม
Circle

การฝึกปฏิบัติงาน

เปิดโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยคัดกรองและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ระเบียบและข้อปฏิบัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
Circle

ความร่วมมือ (MOU)

ความร่วมมือที่มีกับมหาวิทยาลัยและพันธมิตรมากมายทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
Circle

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและบางส่วน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลและสถิติ งานตีพิมพ์


Total of
0
Pubications
ISI/WOS
0
SCOPUS
0
TCI
0
CITED
0