กิจกรรม Advisor meet Advisee 2023

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา, ข่าวสาร

Image

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ณะการบริการและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “Advisors meet Advisee 2023” โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ และให้คณาจารย์ได้มีโอกาสอบรม แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะฯ ให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน และเกิดความประทับใจในทางที่ดี มีความเข้าใจในปณิธานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเมื่อออกจากรั้วมหาวิทยาลัย จะได้นำความรู้ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Image
Image
Image