คณาจารย์

และบุคลากร

คณาจารย์

Image

ผศ.ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ
Ph.D. in Hospitality Management, University of Surrey, UK

Image

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล
Ph.D. in Mass Communications, University of Wisconsin, Madison, USA

Image

ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์
Ph.D. in Hospitality Management, University of Surrey, UK

Image

ผศ.ชัยนันต์  ไชยเสน
M.Sc. in Food Management, University of Surrey, UK

Image

คณพศ กาลเนาวกุล
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Image

Kevin Fuchs
Master of Science, Linnaeus University, Sweden

Image

กฤตภาส ขวัญยืน
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Image

กฤษณ์ สินเจริญกุล
Master of Business and Master of Professional Accounting, Australian National University, Australia

Image

Asst. Prof. Ilian Assenov, Ph.D.
Ph.D. in Economics, Osaka University, Japan

Image

Md Rabiul Karim
M.B.A., University of Sunderland, UK

Image

Mitch Amarando, Ph.D.
- Ph.D. in Environmental Management, Prince of Songkla University, Thailand
- Certified Specialist of Wine

Image

ผศ.ดร.ณารีญา วีระกิจ
Ph.D. in Hospitality Administration, Oklahoma, USA

Image

พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต
Master of Commerce, The University of New South Wales, Australia

Image

ปทุมมาลัย  พัฒโร
Master of Home Economics Education, University of the Philippines, Philippines

Image

ปฐวี  อินทร์สุวรรณโณ
M.A in Management (International), The University of Northampton, UK

Image

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิราภรณ์ จินดาวัฒนพงศ์
Bachelor of Business Administration (Tourism Industry) with First Class Honours, Walailak University, Thailand

Image

Ramil Ravanes, DBA
Doctor of Business Administration, Colegio de San Juan de Letran, Philippines

Image

Veronica Aguilos
Master of Business Administration with Distinction, Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia

Image

ดร.ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ
Ph.D. in Logistics Management, Chulalongkorn University, Thailand

Image

ผศ.ดร.กุลดา  เพ็ชรวรุณ
Ph.D. in Hospitality Administration, Oklahoma State University, USA

Image

ดร.อภิรมย์  พรหมจรรยา
Ph.D., Université de Perpignan Via Domitia, France

Image

ผศ. ดร. ชยานนท์ ภู่เจริญ
Ph.D. in Economics (International Program), Chulalongkorn University, Thailand

Image

Colin Gallagher
B.A., The University of Westminster, UK

Image

กมลธรณ์  พรหมพิทักษ์
M.Sc. in Tourism Planning and Development, University of Surrey, UK

Image

Kristina Stosic
M. Sc. in Human Resource Management and Training with Merit, University of Leicester, UK

Image

Mehri Yasami, Ph.D.
Ph.D. in Tourism, University of Putra, Malaysia

Image

ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร
Ph.D. in Tourism and Hospitality Management, Nottingham Trent University, UK

Image

ดร.พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล
Ph.D. in Natural Resources Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

Image

รพีพรรณ์ เจียมทวีบุญ
M.A. in Teaching English as a Foreign Language (English Program), Thammasat University, Thailand

Image

สุมัธยา  ธรรมจักร
M.A. in Tourism Management, Victoria University of Wellington, New Zealand

Image

ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์
M.B.A. in International Tourism Management, Bremen University of Applied Sciences, Germany

Image

สุรรักษ์ วิชชุปัญญ์กุล
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Image

วันนริศา วัฏฏ์
M.M in Integrated Tourism and Hospitality Management, National Institute of Development Administration, Thailand

PERSONNEL

Image

อมรรัตน์  สหพัฒนวนา
ผู้จัดการห้องปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

Image

อรชพร สมเกียรติกุล
งานวิชาการ

Image

จันทิรา คงคาวงษ์
ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน

Image

ฉัตรพัฒน์  แสงเงิน
งานสื่อสารและการตลาด

Image

โชติมา วิทยาศิริกุล
งานวิชาการ

Image

จันทร์เพ็ญ ณ นคร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

Image

จรรยาลักษณ์  วิเชียร
งานการเงิน

Image

กานต์พิชชา ธนกุลไพสิฐ
งานการเงิน

Image

เขมสิตา ธีระจามร
งานบัณฑิตศึกษา

Image

กรวิช ดาวงษ์
งานบริการวิชาการ

Image

มาลิออน มิสเซอเลอร์
งานบัณฑิตศึกษา

Image

ณิชาพัชร สังข์แก้ว
งานวิจัย

Image

นิตยา   ประทีป ณ ถลาง
งานนโยบายและแผน

Image

นพคุณ  ตันติสุภะวงศ์
งานไอที

Image

พูนสุข  บุรีรัตน์
งานธุรการ

Image

พฤกษกานต์ ช่วยเชียร
งานวิชาการ

Image

รติกานท์ เพชรสลับแก้ว
งานฝึกปฏิบัติงาน

Image

เสาวลักษณ์  สงวนคำ
งานวิชาการ

Image

เสาวลักษณ์  ไชยวัณณ์
งานวิชาการ

Image

ศราวุฒิ  รวมพรรณพงศ์
งานไอที

Image

ทันญารัตณ์  รัญจุล
งานวิจัย

Image

ธีรนาฏ  แต่งสวน
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Image

ทิพวัลย์  ทิพย์กองลาด
งานวิชาการ

Image

ทิพย์ธิดา  มาตรา
งานพัสดุ