จดหมายข่าวโครงการ ASTRA ฉบับที่ 3

fhtadminข่าวสาร, บริการวิชาการ

Image

โครงการความก้าวหน้าในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ และการระดมทุนในระดับอุดมศึกษาของภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับ Erasmus+

ASTRA (Advancing Strategic Management, Leadership and Fundraising in Higher Education in Asia) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศลาวและประเทศไทย โดยการเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินผ่านการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านสังคมศาสตร์

คณะบริการและการท่องเที่ยวเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวร่วมกับอีก 8 สถาบัน ในสหภาพยุโรปและเอเชีย ในกรอบระยะเวลาการทำงานทั้งสิ้นรวม 3 ปี ตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรมการเข้าถึงเงินทุน สำหรับบุคลากรวิชาการจากลาวและไทยจำนวน 60 คน และเจ้าหน้าที่วิชาการและบุคลากรมืออาชีพมากกว่า 500 คน ผ่านกิจกรรมการเผยแพร่และการแสวงประโยชน์ รวมถึงตั้งศูนย์นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาแห่งใหม่ 4 แห่ง (2 แห่งในลาว และ 2 แห่งในไทย)

โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ คลิกที่นี่