FHT’s Buddy Program semester 2-2023 Returns with a BANG! (Thai)

fhtadminกิจกรรมนักศึกษา

Image

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรม "FHT’s Buddy Program 2023" ดำเนินงานโดย อาจารย์ Colin Gallagher ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

กิจกรรม "FHT’s Buddy Program" จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาต่างชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านกิจกรรมที่จะต้องทำร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน ณ ห้อง Smart Classroom อาคาร 2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Image
Image
Image