รู้จักเรา บรท.

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

" ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

แบรนด์ของเรา

ดาวน์โหลด

สีประจำองค์กร

ดาวน์โหลด

ฟอนต์ม.อ.

ดาวน์โหลด

ต้นไม้ประจำม.อ.

ศรีตรัง

เราคือ บรท

วิสัยทัศน์

เป็นคณะด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวชั้นนาในภูมิภาคอาเซียนในปี 2570

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเลิศในระดับสากลและเป็นที่พึ่งของชุมชน

เอกลักษณ์

มีความเป็นผู้นำ พลเมืองโลก และ มีใจบริการ

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

ผู้บริหาร

Image

คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ
Image

ที่ปรึกษาคณบดีฯ

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล 
Image

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

อาจารย์คณพศ กาลเนาวกุล
Image

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน
Image

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผศ. ดร. ชยานนท์ ภู่เจริญ
Image

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน

อาจารย์ปฐวี  อินทร์สุวรรณโณ
Image

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์
Image

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์กฤษณ์ สินเจริญกุล
Image

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนานักศึกษา

Colin Gallagher
Image

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

Kristina Stosic
Image

หัวหน้าสาขาการจัดการการบริการ

ผศ.ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน์
Image

หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.กุลดา  เพ็ชรวรุณ
Image

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ

ดร.ชัชวัล  วงศ์วัฒนกิจ
Image

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

นางสาวอมรรัตน์  สหพัฒนวนา

คณาจารย์และบุคลากร

Our instructors are professionals in their field.