รู้จักเรา

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

" ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง "

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

แบรนด์ของเรา

ดาวน์โหลด

สีประจำคณะ

ดาวน์โหลด

ฟ้อนต์

ดาวน์โหลด

แผนผังองค์กร

ดาวน์โหลด

ต้นไม้ประจำ ม.อ.

ต้นศรีตรัง

พวกเรา คือ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวที่มีความเป็นเลิศในระดับสากลและเป็นที่พึ่งของชุมชน

เอกลักษณ์

ความเป็นผู้นำ, ความเป็นพลเมืองโลก, มีใจรักงานบริการ

อัตลักษณ์

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ

EXECUTIVES

Image

คณบดี

รศ.ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ
Image

ที่ปรึกษาคณบดี

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล 
Image

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

ผศ. คณพศ กาลเนาวกุล
Image

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผศ. ดร. ชยานนท์ ภู่เจริญ
Image

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน
Image

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน

อาจารย์ปฐวี  อินทร์สุวรรณโณ
Image

หัวหน้าสาขาการจัดการการบริการ

ผศ.ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน์
Image

หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยว

รศ.ดร.กุลดา  เพ็ชรวรุณ
Image

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

ดร.ชัชวัล  วงศ์วัฒนกิจ
Image

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

Colin Gallagher
Image

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ผศ.กฤษณ์ สินเจริญกุล
Image

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร
Image

หัวหน้าสำนักงานบริหารคณะฯ และ ผู้จัดการศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

คุณอมรรัตน์  สหพัฒนวนา

บุคลากร

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณาจารย์

Image

Ahmad Salman, Ph.D.
Ph.D., Universiti Sains Malaysia, Malaysia

Email: ahmad.s@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6856

Image

ดร.อภิรมย์  พรหมจรรยา
Ph.D., Université de Perpignan Via Domitia, France

Email: aphirom.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6845

Image

ผศ.ชัยนันต์  ไชยเสน
M.Sc. in Food Management, University of Surrey, UK

Email: chainun.c@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6830

Image

ดร.ชัชวัล  วงศ์วัฒนกิจ
Ph.D. in Logistics Management, Chulalongkorn University, Thailand

Email: chatchawan.w@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6861

Image

ผศ. ดร. ชยานนท์ ภู่เจริญ
Ph.D. in Economics (International Program), Chulalongkorn University, Thailand

Email: chayanon.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6838

Image

Colin Gallagher
B.A., The University of Westminster, UK

Email: colin.g@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6877

Image

Daniel Eason
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Email: daniel.e@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6841

Image

Asst. Prof. Ilian Assenov, Ph.D.
Ph.D. in Economics, Osaka University, Japan

Email: ilian.a@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6862

Image

Joose Antero Ritaranta
Bachelor of Business Administration (Tourism Management) with First Class Honors, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Email: joose.r@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6860

Image

อาจารย์กมลธรณ์  พรหมพิทักษ์
M.Sc. in Tourism Planning and Development, University of Surrey, UK

Email: kamontorn.p@phuket.psu.ac.th
Call:(+66)-76276-000 ext.6847

Image

ผศ. คณพศ กาลเนาวกุล
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Email: kanapot.k@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6833

Image

Kevin Fuchs
Master of Science, Linnaeus University, Sweden

Email: kevin.f@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6837

Image

ผศ.กฤษณ์ สินเจริญกุล
Master of Business and Master of Professional Accounting, Australian National University, Australia

Email: kris.s@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6868

Image

อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Email: krittabhas.k@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6840

Image

รศ.ดร.กุลดา  เพ็ชรวรุณ
Ph.D. in Hospitality Administration, Oklahoma State University, USA

Email: kullada.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6863

Image

Md Rabiul Karim, Ph.D.
Ph.D. in Management, Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Email: rabiul.k@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6832

Image

Mehri Yasami, Ph.D.
Ph.D. in Tourism, University of Putra, Malaysia

Email: mehri.y@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6854

Image

Mohsin Raza, Ph.D. Ph.D., Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Email: mohsin.r@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6843

Image

ผศ.ดร.ณารีญา  วีระกิจ
Ph.D. in Hospitality Administration, Oklahoma, USA

Email: nareeya.w@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6865

Image

อาจารย์ณิชาพัชร สังข์แก้ว
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Email: nichapat.s@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6842

Image

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร
Ph.D. in Tourism and Hospitality Management, Nottingham Trent University, UK

Email: panuwat.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6848

Image

อาจารย์พัชรพิมล  อภิธรรมบัณฑิต
Master of Commerce, The University of New South Wales, Australia

Email: patcharapimon.a@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6866

Image

อาจารย์ปทุมมาลัย  พัฒโร
Master of Home Economics Education, University of the Philippines, Philippines

Email: pathummalai.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6831

Image

อาจารย์ปฐวี  อินทร์สุวรรณโณ
M.A in Management (International), The University of Northampton, UK

Email: patthawee.i@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6836

Image

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิราภรณ์ จินดาวัฒนพงศ์
Bachelor of Business Administration (Tourism Industry) with First Class Honours, Walailak University, Thailand

Email: piraporn.j@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6839

Image

ดร.พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล
Ph.D. in Natural Resources Management, Asian Institute of Technology (AIT), Thailand

Email: pisit.t@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6851

Image

รศ.ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ
Ph.D. in Hospitality Management, University of Surrey, UK

Email: pornpisanu.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-7627-6037

Image

รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล 
Ph.D. in Mass Communications, University of Wisconsin, Madison, USA

Email: prathana.k@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext. 6802

Image

Ramil Ravanes, DBA
Doctor of Business Administration, Colegio de San Juan de Letran, Philippines

Email: ramil.r@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6834

Image

อาจารย์รพีพรรณ์ เจียมทวีบุญ
M.A. in Teaching English as a Foreign Language (English Program), Thammasat University, Thailand

Email: raphiphan.j@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6852

Image

Rimsha Khalid, Ph.D.
Doctor of Philosophy Management, Limkokwing University of Creative Technology, Malaysia

Email: rimsha.k@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6855

Image

อาจารย์เสถียรพนธ์ ทองเกลี้ยง
M.B.A., Prince of Songkla University, Thailand

Email: satienpon.t@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6844

Image

อาจารย์สุมัธยา  ธรรมจักร
M.A. in Tourism Management, Victoria University of Wellington, New Zealand

Email: sumattaya.t@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6849

Image

อาจารย์สุรรักษ์ วิชชุปัญญ์กุล
M.B.A. in Hospitality and Tourism Management, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Thailand

Email: surarak.w@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6850

Image

ผศ.ดร.ตติยาพร  จารุมณีรัตน์
Ph.D. in Hospitality Management, University of Surrey, UK

Email: tatiyaporn.j@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6835

Image

Veronica A. Jamieson
Master of Business Administration with Distinction, Royal Melbourne Institute of Technology University, Australia

Email: veronica.a@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6870

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Image

Professor Bruce Prideaux, Ph.D.
Professor of Tourism

Email: b.prideaux@cqu.edu.au
Call: (+66)-76276-000 ext.6855

PERSONNEL

Image

นางสาวอรชพร สมเกียรติกุล
งานวิชาการ

Email: arachapone.s@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6826

Image

นางสาวโชติมา วิทยาศิริกุล
งานวิชาการ

Email: chotima.w@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6816

Image

นายลักษณ์ ภิญโญชนม์
งานวิชาการ

Email:
luk.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6828

Image

นางสาวเสาวลักษณ์  สงวนคำ
งานวิชาการ

Email: saowalak.sa@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6818

Image

นางสาวเสาวลักษณ์  ไชยวัณณ์
งานวิชาการ

Email: saowaluck.c@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6827

Image

นางสาวทิพวัลย์  ทิพย์กองลาด
งานวิชาการ

Email: thippawon.t@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6824

Image

นายกรวิช ดาวงษ์
งานบริการวิชาการ

Email: korrawit.d@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6805

Image

นางสาวจรรยาลักษณ์  วิเชียร
งานการเงิน

Email: junyaluk.w@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6810

Image

นางสาวกานต์พิชชา ธนกุลไพสิฐ
งานการเงิน

Email: kanphitcha.t@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6809

Image

นางวันวิสาข์ ชูวารี
งานการเงิน

Email: wanvisa.n@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6808

Image

นางสาวมาลิออน มิสเซอเลอร์
งานบัณฑิตศึกษา

Email: marion.m@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-7627-6036

Image

ว่าที่ ร.ต.หญิง ลัดดาวรรณ์ ขนิษฐนาม
งานบัณฑิตศึกษา

Email: laddawan.ka@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-7627-6821

Image

นางสาวทันญารัตณ์  รัญจุล
งานวิจัย

Email: kanyarat.r@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6820

Image

นายพูนสุข  บุรีรัตน์
งานธุรการ

Email: poonsuk.b@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6806

Image

นางสาวนิตยา   ประทีป ณ ถลาง
งานทรัพยากรบุคคล

Email: nittaya.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6804

Image

นางสาวนพคุณ  ตันติสุภะวงศ์
งานไอที

Email: nopphakhun.t@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6812

Image

นายศราวุฒิ  รวมพรรณพงศ์
งานไอที

Email: sarawut.k@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6813

Image

นางสาวสิริพร หมวกสุข
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

Email: siriporn.mu@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6817

Image

นางสาวทิพย์ธิดา  มาตรา
งานพัสดุ

Email: tiptida.m@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6807

Image

นางสาวจันทิรา คงคาวงษ์
งานฝึกปฏิบัติงาน

Email: chantira.k@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-7627-6034

Image

นางสาวรติกานท์ เพชรสลับแก้ว
งานพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน

Email: ratikarn.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6871

Image

นางสาวณัฎฐณิชา จันทร์ทอง
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Email: nattanicha.c@phuket.psu.ac.th
Call:(+66)-76276-000 ext.6829

Image

นางสาวอมรรัตน์  สหพัฒนวนา
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

Email: amornrat.s@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6301

Image

นางจันทร์เพ็ญ ณ นคร
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

Email: janpen.n@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-7627-6033

Image

นางสาวณภัค ปัทมชัยศิริ
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์

Email: naphak.p@phuket.psu.ac.th
Call: (+66)-76276-000 ext.6033