Double Degree Program 2+2 (Phuket & Hong Kong)

fhtadminหลักสูตรที่เปิดสอน, ข่าวสาร, ข่าวสาร, หลักสูตรที่เปิดสอน

Image

🤝 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมทางวิชาการกับ 🇭🇰 School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechinic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ด้าน Hospitality & Tourism Management จากการจัดอันดับจาก SHANGHAI RANKING ในการจัดการเรียนแบบ 2+2 ด้านการจัดการการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการการประชุมและการจัดการการบริการ ให้แก่นักศึกษาจากคณะการบริการและการท่องเที่ยว

โดยนักศึกษาของคณะฯ จะมีโอกาสเดินทางไปศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ณ The Hong Kong Polytechnic University หลังจากจบชั้นปีที่ 2 ที่คณะ และเมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้งสองสถาบันการศึกษา

โดยได้มีการจัดการลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Kaye Chon และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณบดีจากทั้งสองสถาบันการศึกษาเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ The Hong Kong Polytechnic University มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมแก่นักศึกษา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานการณ์การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์การเรียนในต่างประเทศและเปิดวิสัยทัศน์ความเป็นนานาชาติมากขึ้น